O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O13-คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
O13-คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
  • Post category:iTA
  • Post comments:0 Comments