O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพ…

Continue ReadingO7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ-พ…

Continue Readingแผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2567