ประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและค…

Continue Readingประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปี พ.ศ. 2566