การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติในปี 2567

O43ดาวน์โหลด

Continue Readingการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติในปี 2567

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเส…

Continue Readingการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ