รายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566

รายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้า…

Continue Readingรายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน ปี 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสร…

Continue Readingรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน ปี 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธ…

Continue Readingโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดโครงก…

Continue Readingการบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Dos & Don’ts

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดทำแนว…

Continue Readingแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Dos & Don’ts

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดตั้งค…

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม