การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติในปี 2567

O43ดาวน์โหลด

Continue Readingการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติในปี 2567

การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่ปี 2567

O42ดาวน์โหลด

Continue Readingการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่ปี 2567

ประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและค…

Continue Readingประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปี พ.ศ. 2566

คำสั่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลอุดมธรรม

คำสั่ง-เรื่องชองทางอิเล็กทรอนิ…

Continue Readingคำสั่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลอุดมธรรม

พ.ร.บ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ร.บ._การปฏิบัติราชการทางอิเล…

Continue Readingพ.ร.บ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี…

Continue Readingการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมอง…

Continue Readingประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลอุดมธรรม