มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อ…

Continue Readingมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาตำบลอุดมธรรม เรื่อง…

Continue Readingมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อ…

Continue Readingมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั่งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและคว…

Continue Readingมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั่งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542

มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใ…

Continue Readingมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเร…

Continue Readingมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่