เทศบัญญติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552

เทศบัญญติเทศบาลตำบลอุดมธรรม เร…

Continue Readingเทศบัญญติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน…

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือกองสวัสดิการสังคมปีงบ256…

Continue Readingคู่มือกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราช…

Continue Readingคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ