เทศบัญญัต เรื่อง การควบคุมกิจการที่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552

เทศบัญญัต-เรื่อง-การควบคุมกิจก…

Continue Readingเทศบัญญัต เรื่อง การควบคุมกิจการที่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552

O10 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

O10 คู่มือหรือแนวททางการปฏิบัต…

Continue ReadingO10 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

O10 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ : การรับและส่งหนังสือ

O10 คู่มือหรือแนวททางการปฏิบัต…

Continue ReadingO10 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ : การรับและส่งหนังสือ

O10 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้อง…

Continue ReadingO10 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

O10 คู่มือสำหรับนักทรัพยากรบุคคล : การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

คู่มือสำหรับงานการเจ้าหน้าที่ด…

Continue ReadingO10 คู่มือสำหรับนักทรัพยากรบุคคล : การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง