คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

112-28ดาวน์โหลด

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งแบ่งงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำสั่งแบ่งงานกองช่างดาวน์โหลด

Continue Readingคำสั่งแบ่งงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบการประเมิน ITA

คำสั่งเรื่อง-แต่งตั้งพนักงานเท…

Continue Readingคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบการประเมิน ITA

คำสั่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลอุดมธรรม

คำสั่ง-เรื่องชองทางอิเล็กทรอนิ…

Continue Readingคำสั่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลอุดมธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุดมธรรม

554ดาวน์โหลด

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุดมธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุดมธรรม

285ดาวน์โหลด

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุดมธรรม

ประกาศ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

ประกาศ-การจัดตั้งศูนย์บริการร่…

Continue Readingประกาศ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

คำสั่ง คณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลอุดมธรรม

คำสั่ง-คณะกรรมการศูนย์บริการร่…

Continue Readingคำสั่ง คณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลอุดมธรรม