O11 คู่มือการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริก…

Continue ReadingO11 คู่มือการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม

O11 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างคัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริก…

Continue ReadingO11 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างคัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

O11 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริก…

Continue ReadingO11 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

O11 คู่มือสำหรับประชาชน : การร้องเรียนร้องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริก…

Continue ReadingO11 คู่มือสำหรับประชาชน : การร้องเรียนร้องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่