หนังสือราชการ

คำสั่งแต่งตั้งรองนายก
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษานายก
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล