10 กุมภาพันธ์ 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม เป็นประธานเปิดโครงกาาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

10 กุมภาพันธ์ 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม เป็นประธานเปิดโครงกาาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ปนะจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบ้านระโยงใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม การถวายเครื่องไทยธรรม การทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบของวัด