📣Hotline EOC อำเภอกระสัง📣
ประชาชนอำเภอกระสัง ตรวจ ATK ผลขึ้น 2 ขีด ต้องทำอย่างไร?


📌เมื่อผลเป็นบวก (Detected) 📌
☎️โทรรายงานผลและสอบถามการปฏิบัติตน ดังรายละเอียดที่แนบมานี้