โฎนตา ปี 2565

23 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสานใต้ วันโฎนตา (งัยแซนโฎนตา) ถือเป็นวันสารทเดือนสิบของชาวไทยเชื้อสายเขมร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม