โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบ้านระโยงใหญ่

10 กุมภาพันธ์ 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบ้านระโยงใหญ่
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมประกอบด้วย การฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม การถวายเครื่องไทยธรรม
การทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบของวัด