โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565