โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2565

10 กุมภาพันธ์ 2565  นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบ้านระโยงใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การฟังเทศน์  การปฏิบัติธรรม  การถวายเครื่องไทยธรรม  การทำความสะอาด  พื้นที่โดยรอบของวัด