โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม – 2564

13 กันยายน 2564 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดมธรรม จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรม 1.ฟังเทศน์ 2.ปฏิบัติธรรม 3.ถวายเครื่องไทยธรรม 4.บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดรอบบริเวณวัด