โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

10 กุมภาพันธ์ 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
เป็นประธานเปิดโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ วัดบ้านระโยงใหญ่
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมประกอบด้วย
การฟังเทศน์
การปฏิบัติธรรม
การถวายเครื่องไทยธรรม
การทำความสะอาด
พื้นที่โดยรอบของวัด