โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566  นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม ให้การดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์  กองสวัสดิการสังคม