ท่านใดจะร่วมทำบุญกับกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง โครงการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565
สามารถติดต่อซื้อสลากได้ที่

1.เสมียนตราอำเภอกระสัง
2.เทศบาลตำบลอุดมธรรม