โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วัดบ้านระโยงใหญ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์