โครงการชุมชนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
ณ โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า

24 ธันวาคม 2564
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
ณ โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรกระสัง
จัดโดย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดมธรรม