โครงการคุณธรรม​ จริยธรรม​ ปี​ 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดเทพมงคล (บ้านหนองลิง) หมู่ที่ 4 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์