แผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2566 ส่วนที่ 1

ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-พ.ศ.2570 (ฉบับที่ 1) (ส่วนที่1)