แผนผังขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือ-งานป้องกันฯ

แผนผังแสดงขั้นตอนการยื่นคำร้อง ขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย ต่อเทศบาลตำบลอุดมธรรม