แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 3) (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566)