การจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับผิวจราจร
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล