เยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่
ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 3 เมษายน 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
พร้อมทีมสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
เยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่
ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
รายนายหวน นางแตน วิเวกรัมย์
ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 17 บ้านป่าบุ
ตําบลกระสัง
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลอุดมธรรม
โดยได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่ม
จาก สส.อดิพงษ์ ฐิติพิทยา