เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุดมธรรม
ครั้ง 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุดมธรรม
ครั้ง 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงาน ภาคเอกชน ชมรม และสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
1.นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม
2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว)
3.ตัวแทนจาก โรงพยาบาลอำเภอกระสัง
4.ตัวแทนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนใหม่
5.ตัวแทนผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม