เทศบาลตำบลอุดมธรรมจัดทำโครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม และพลาสติกหูหิ้วบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลอุดมธรรมจัดทำโครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม และพลาสติกหูหิ้วบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระสัง นำโดยนางพัทญา ครบสุวรรณ นักบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวน้ำผึ้ง หอมนวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กราบขอบพระคุณทุกความร่วมมือ จากทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกท่าน