เทศบัญญติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552

เทศบัญญติเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552