เกียรติบัตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกแห่งชีวิต

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกระสัง (พชอ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกแห่งชีวิต ขอมอบเกียรติบัตรแด่ นางสาวนุชนาถ สุขสำราญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลอุดมธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม ปี 2563