หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำ

งบประมาณ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่ สายภายในหมู่บ้าน