หนังสือส่งมอบสถานที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายคึกฤทธิ์