หนังสือส่งมอบสถานที่โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3บ้านสวนใหม่