หนังสือส่งมอบสถานที่โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่8บ้านตะเคียน