หนังสือราชการ

คำสั้งแต่งตั้งรองนายก
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษานายก
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
การนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับการรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล