สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ซอยดูดส้วม รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 54-036