สัญญาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม