สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566