สภาเทศบาล

ปีพ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก วันที่ 07/05/64
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 17/5/2564
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครัังที่1 วันที่13/8/2564
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 วันที่ 31/08/2564
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 15/10/2564
การประชุมสภาสมัยสามัญที่4 ครั้งที่1 วันที่ 15/12/2564
กำหนดสมัยประชุมสภา64
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง25
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม25
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก2564
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสี่
ระเบียบสภาเทศบาลว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม พ.ศ.2564
หนังสือขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา วันที่ 17/5/64
หนังสือขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย วันที่ 6/8/64
หนังสือขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย วันที่ 23/8/64
หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัย วันที่ 5/10/64
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก17/5/64
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสอง13/8/64
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสาม15/10/64
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสี่15/12/64
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก2564
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสอง
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสาม2564
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสี่

ปีพ.ศ.2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา2565
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล