สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล