สถิติการบริการ

สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ กุมภาพันธ์ 2564
สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ตุลาคม 2564
สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ธันวาคม 2563
สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ พฤษจิกายน 2564
สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ มกราคม 2564
สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ มีนาคม 2564
สถิติการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถิติการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล