คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี พ.ศ. 2562 และได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน(จปฐ.) ไปใช้ประโยชน์ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562

รางวัลหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี พ.ศ. 2564

รางวัลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Forum 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการและรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Forum 2018 ระหว่าง 10 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี