นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ

25 กรกฎาคม 2565

นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสวาท มาลาทอง ณ วัดบ้านขามตาเบ้า
ในการร่วมกิจกรรม งานประเพณี งานมงคง หรือ งานฌาปนกิจศพ
เป็นการร่วมงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่