ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

เศรษฐกิจ

๑ อาชีพ

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลาง ขนาดเล็กบางส่วนค้าขาย รับจ้าง รับราชการ ฯลฯ

๒ หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม

 • ธนาคาร – แห่ง
 • โรงแรม ๑ แห่ง
 • ปั๊มน้ำมัน ๓ แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง
 • โรงสีขนาดเล็ก ๓๘ แห่ง
 • ฟาร์มสุกร ๕ แห่ง
 • ฟาร์มเลี้ยงไก่ ๕ แห่ง
 • อู่ซ่อมรถ ๑๑ แห่ง
 • ร้านค้า ๑๐๖ แห่ง

๓ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน ได้แก่ กลุ่มทุกประเภท ๒๙ กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม

๓.๑ กลุ่มอาชีพ ๒๕ กลุ่ม คือ

 • กลุ่มผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ ๒
 • กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัว หมู่ที่ ๒
 • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น หมู่ที่ ๒
 • กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนสวนใหม่ หมู่ที่ ๓
 • กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองลิง หมู่ที่ ๔
 • กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมู หมู่ที่ ๔
 • กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๕
 • กลุ่มลี้ยงวัวบ้านระโยงใหญ่ หมู่ที่ ๖
 • กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร หมู่ที่ ๖
 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๘
 • กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ ๘
 • กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ กลุ่ม
 • กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ หมู่ที่ ๑๑
 • กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านตาเบ้า หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ กลุ่ม
 • กลุ่มปลูกพืชผักหมุนเวียนบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๓
 • กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๓
 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านขาม หมู่ที่ ๑๔
 • กลุ่มผู้เลี้ยงโค –กระบือ หมู่ที่ ๑๗
 • กลุ่มผู้ทอผ้าและเลี้ยงไหมบ้านระโยงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘
 • กลุ่มเลี้ยงปลานิล หมู่ที่ ๑๘
 • กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค บ้านอุดมธรรม หมู่ที่ ๑๙
 • กลุ่มเลี้ยงวัว – ควาย หมู่ที่ ๒๐
 • กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว หมู่ที่ ๒๑

๓.๒ กลุ่มออมทรัพย์ ๑ กลุ่ม

๓.๓ กลุ่มเยาวชน ๑ กลุ่ม

๓.๔ กลุ่มแม่บ้าน ๑ กลุ่ม

๓.๕ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ๑ กลุ่ม