ลักษณะสังคม

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

สภาพสังคม

๑ การศึกษา

  • โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง
  • โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา ๑ แห่ง
  • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ๓ แห่ง
  • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๒ แห่ง

๒ การสาธารณสุข

  • สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
  • ศูนย์สาธารณสุขหมู่บ้าน ๑๗ แห่ง

๓ อาชญากรรม

  • ที่ทำการตำรวจชุมชนชั่วคราว ๑ แห่ง

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่าบุ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยาเสพติด

  • เทศบาลตำบลอุดมธรรม จัดทำโครงการบำบัดผู้เสพยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดเป็นประจำทุกปี และอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดให้แก่อำเภอกระสัง

๕ การสังคมสงเคราะห์

  • มีการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ มีการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล