รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม

รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลอุดมธรรม รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563-สิงหาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุดมธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล